Kategorie

promocja allegro koszt wysylki rolmet platnosci

1.REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego 
osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością za-
wodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są
 określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
 oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2.Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu 
niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są określone

na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

1.3.Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z 
Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia
 Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu
 ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na
 przykład:

    1. pisemnie na adres: ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
     adres: rolmetplus@onet.eu;

 

1.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
 dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
 niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
 Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
 zalecanego opisu reklamacji.

1.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
 Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.

1.6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta
 lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową
Sprzedaży
niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie
 poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na
adres ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj
 niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu
przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest,
 po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu,
w którym Produkt się znajduje.

1.7. 6.7.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma
wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta,
 o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu. 

2.REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

2.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, 
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w Kodeksie Cywilnym.


2.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu
wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone
na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”. 


2.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  •  pisemnie na adres: ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolmetplus@onet.eu;


2.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
 dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
 oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
 danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
 reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
 jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
 zalecanego opisu reklamacji.

 2.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.


2.6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta
 lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę
o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola.
 Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania
 dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,
Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


2.7.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma
 wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta,
 o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od
 Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu
 po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa
 w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.